1. Všeobecná ustanovení

a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy Radek Koždoň) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.
 
č.j. :04/1118-1231/Ja

 

b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.

  

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách Radek Koždoň, katalozích,  prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Radek Koždoň (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

  

3. Místo plnění

Místem plnění je sklad prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen ve výdejním skladu předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.

  

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.
 
b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
 
c) Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.
 
d) Trvalí zákazníci s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva požívají výhod sjednaných při podepisování smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.

  

5. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na WWW stránkách Radek Koždoň jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.
 
U zboží, které má cenu 0 Kč z důvodů výroby na zakázku sdělíme cenu na vyžádání !!!
 
Z důvodů neustálého zdražování vstupních surovin a práce je u zboží na zakázku a zboží,  které není ihned skladem cena pouze informační! Bohužel není možné předvídat vývoj cen déle jak týden dopředu. Cenu zboží sdělíme na vyžádání emailem.
 
Pokud v případě řezání materiálů, které jsou skladem v 6-ti metrech zbudou zbytky menší jak 2m budou zákazníkovi započítány. Řez materiálu 1ks od 15,-kč.
 
Fota výrobků se můžou od skutečnosti nepatrně lišit a proto je doporučujeme brát jako ilustrační. Naše zboží neustále vylepšujeme a inovujeme a proto může být finální výrobek v některých případech jiný než na obrázku.
 
Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku,má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. V případě, že dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je povinen predat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení odstavců 4 a 6, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.
 
Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno,nemůže spotřebitel odstoupit podle  předešlého odstavce od smluv:
 
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 
b)na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 
c)na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,jakož i zboží,které podléhá rychlé zkáze,opotřebení nebo zastarání,
 
d)na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů,porušíl-li spotřebitel jejich originální obal,
 
e)na dodávku novin,periodik a časopisů,
 
f)spočívajících ve hře nebo loterii.
 
g)u zboží, které je vyrobeno na zakázku, zákazníkovi na míru. U tohoto typu objednávky  pokud si zákazník objednávku v průběhu již započaté výroby rozmyslí a nakonec ji nechce musí výrobci zaplatit za výrobu plnou cenu zakázky.Záloha na výrobu pokud byla poskytnuta se v tomto případě nevrací a slouží jako garance výrobci, že si zákazník objednané dílo odebere.
 
Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle odstavce 7,má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30dnů od odstoupení.
 
Zboží musí být vždy vráceno v originálním a neporušeném obalu.
  
Účtujeme náklady na manipulaci se zbožím a uvedením do jeho původního stavu v rozmezí od 50-200,-Kč.
  
Cena telekomunikací na dálku je určena dle platných tarifů jednotlivých telekomunikačních společností (individuálně).
   

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.
  
K ceně zboží bude vždy připočítána cena dopravy.
  
Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a)
  
Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.
  
“Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1
  
Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.
  
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

  

6. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 5 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.
  
V případě že je zboží vyráběno na zakázku může být dodací lhůta 14dnů i delší v závislosti na druhu a množství objednaných produktů.Prodávající upozorní kupujícího na delší čekací dobu.
  
Většina zboží je převážně stále na skladě kromě litiny,kterou máme pouze jako doplňkový sortiment.U té může být doba dodání i 14 dnů.,jelikož někteří výrobci neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 14 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

  

7. Dopravní podmínky, poštovné

Doprava je závislá od váhy zboží v nákupním košíku.

0 - 15 kg Balík Do ruky převodem - 85,-

0 - 15 kg Balík Do ruky dobírka - 95,-

Balík musí mít rozměry max.70x50x50cm.

-------------------------------------------------

0 - 3 kg PPL převodem do 3kg - 128,-

0 - 3 kg PPL dobírka do 3kg - 180,-
-------------------------------------------------
 
3 - 20 kg PPL převodem do 20kg - 205,-

3 - 20 kg PPL dobírka do 20kg - 270,-

   

Částka za dopravu u atypických balíků se může lišit. Na přesnou částku přepravy se prosím informujte emailem nebo telefonicky na čís.777 18 34 43.
   

0 - ... Kg  Toptrans - Částka za dopravu je závislá na váze a velikosti zboží, po objednávce Vás budeme kontaktovat s přesnou cenou. OBJEDNÁVKU PO VYŘÍZENÍ NEPLAŤTE, CENA DOPRAVY BUDE VYPOČÍTÁNÁ DLE VÁMI OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ A NÁSLEDNĚ VÁM ZDĚLENÁ.

   
0 - ... Fofr - Částka za dopravu je závislá na váze a velikosti zboží, po objednávce Vás budeme kontaktovat s cenou. OBJEDNÁVKU PO VYŘÍZENÍ NEPLAŤTE, CENA DOPRAVY VÁM BUDE VYPOČÍTÁNA DLE VÁMI OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ A NÁSLEDNĚ ZDĚLENÁ.

Číslo našeho bankovního účtu: 3750927001/5500

  

Dodací lhůta je do 3 pracovních dnů od předání zásilky přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku.

  

8. Záruka, servis

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu , nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.
  
S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom , kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace,včetně potvrzení o provedení opravy a době jejich trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
  
Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů.Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vždy musí být vyřízená bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

  

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..
  
Platné od 10.12.2009

------------------------------------

  

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vážení klienti, dovolujeme si Vám oznámit, že Radek Koždoň zpracovává Vaše osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, (dále „zákon“), a ode dne 25. 05. 2018 i v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“).
  
Radek Koždoň neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne Radek Koždoň tato data dobrovolně. Takováto data mohou být získána v případě, kdy se osoba dobrovolně zaregistruje za účelem využívání služeb serveru Radek Koždoň, účastní se průzkumů, účastní se hlasování atd. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány, ani prodány třetí straně, kromě případů kdy na to uživatel bude upozorněn v době sběru dat.
  
Radek Koždoň si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např.: měření návštěvnosti, počet uživatelů shlédnuvších reklamní banner a počet kliknutí na jednotlivý banner, tato data jsou k dispozici též jednotlivým zadavatelům reklamy - vždy jako statistický přehled, nikoliv jmenovitě. Uživatelé by také měli vzít na vědomí, že data, která dobrovolně poskytnou do diskuzních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí stranou. Takovéto využití osobních informací však nelze kontrolovat a Radek Koždoň za toto nemůže nést a neponese žádnou odpovědnost.
  
Uživatelé by si měli být vědomi skutečnosti, že některé informace o uživatelích mohou být automaticky sbírány v průběhu standardních operací našeho serveru (např. IP adresa uživatelova počítače) a také při použití cookies (malé textové soubory, které se ukládají na uživatelově počítači a server podle nich dokáže rozpoznat uživatele, který ho již jednou navštívil a poté zaznamenávat jeho chování a podle toho například přizpůsobit design a obsah nebo lépe zaměřovat reklamní kampaně). Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově počítači. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies - elekronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovat korektně.Zaznamenáváme a ukládáme IP adresu počítače, abychom odeslali obsah našich webových stránek do počítače uživatele (obrázky, texty, soubory ke stažení atd.) V souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Tyto údaje zpracováváme také proto, abychom identifikovali a oznámili jakékoliv zneužití. Právním základem v tomto případě je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR. V tomto kontextu je v našem zájmu, co se týká zpracování osobních údajů, zajistit řádné fungování naší webové stránky a podnikání prováděného přes naši webovou stránku.
  
Poskytování údajů třetím stranám. Osobní údaje uživatele (kupujícího) mohou zpracovávat i jiné právní subjekty. Takové zpracování je však omezeno v rozsahu, který je nezbytný pro účely definované v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Toto bezpečné zpracovávání informací, je jiná právnická osoba, která jedná jako poskytovatel služeb, povinna dodržovat. V této souvislosti využíváme poskytovatelů služeb, kteří zpracovávají údaje v našem jménu, především se jedná o dopravce, kteří zajišťují přepravu zásilek. V těchto případech se informace přenášejí třetím osobám, aby se umožnilo další zpracování. Externí dopravci jsou vybíráni tak, aby byla zajištěna přiměřená ochrana osobních údajů. Konkrétně jsou tito také ze zákona povinni, aby zacházeli s Vašimi údaji tak, aby zachovaly důvěrnost informací, a nejsou oprávněni zpracovávat údaje pro jiné účely, než jsou dohodnuty. Přenos dat k poskytovatelům služeb se uskutečňuje na základě čl. 28 odst. 1 GDPR. Vaše údaje nebudeme prodávat třetím stranám, ani je jiným způsobem poskytovat na komerční účely. Kromě výše zmíněného, máme právní povinnost poskytnout Vaše osobní údaje orgánům činným v trestním řízení, bez Vašeho výslovného souhlasu, pokud je to nezbytné k objasnění nezákonného využívání našich služeb nebo na uplatnění právních nároků. Zároveň máme povinnost poskytovat informace na vyžádání některým veřejným orgánům. Přenos těchto údajů je založen na našem legitimním zájmu zabránit zneužití, umožnit stíhání trestných činů a zajištění uplatňování svých práv, pokud naše zájmy převáží nad Vašimi zájmy a právy na ochranu Vašich osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 
Na žádost uživatele podnikne Radek Koždoň veškeré finančně přiměřené kroky k odstranění všech osobních dat daného uživatele.
 
Platné od 25.5.2018